วิสัยทัศน์ พันธกิจ


                 โรงเรียนน่าอยู่  ครูดี นักเรียนมีคุณภาพ   

พันธกิจ  (Mission)

        1จัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                   

        2.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษา

        3.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชนและเตรียมพร้อมสู่อาเซียน

        4จัดการศึกษาให้ผู้เรียนโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต

        5.  ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

        6.  ระดมความร่วมมือและทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากทุกภาคส่วน

ą
โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก อำเภอปากชม,
12 ก.พ. 2559 22:49
Comments