ข้อมูลทั่วไป&บุคลากร

ข้อมูลทั่วไป

    ชื่อโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก    อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลชมเจริญ  อำเภอปากชม จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1   โทรศัพท์ 042-039-273   โทรสาร -

เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

 ข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา

 จำนวนบุคลากร

บุคลากร

ผู้บริหาร

ครูผู้สอน

พนักงานราชการ

ครูอัตราจ้าง

เจ้าหน้าที่อื่น ๆ

ปีการศึกษา 2561


10

2

1

1

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่งปลาปก

ระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    ปีการศึกษา 2561

 

ระดับชั้นเรียน

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

7

7

14

อนุบาล 2

8

6

14

ประถมศึกษาปีที่ 1

8

10

18

ประถมศึกษาปีที่ 2

11

10

21

ประถมศึกษาปีที่ 3

14

6

20

ประถมศึกษาปีที่ 4

12

12

24

ประถมศึกษาปีที่ 5

13

8

21

ประถมศึกษาปีที่ 6

3

5

8

มัธยมศึกษาปีที่ 1

1

-

1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

6

-

6

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7

3

10

รวม

90

67

157

Comments