นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
" โรงเรียนบ้านแก่งปลาปก จัดการศึกษาได้มาตรฐาน ยึดมั่นคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง "

ปรัชญาในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปญญา นราน รตน 
ปัญญาเป็นรัตนของนรชน

คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี มีคุณธรรม นำความรู้

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
นักเรียนดีมีคุณธรรมน้อมนำความพอเพียง

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
นวัตกรรมล้ำเลิศการสอน

Comments